เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม. 1

การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา สำหรับในปีการศึกษา 2553

จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มนักเรียนเรียนดี จำนวน 16 คน

2 กลุ่มนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จำนวน 126 คน

( SEM) 40 คน

1. กลุ่มผู้ที่มีความประสงค์อุปการคุณ จำนวน 99 คน

เงื่อนไขแต่ละประเภท

2.1 กลุ่มนักเรียนเรียนดี เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน เฉลี่ย (ป.4-ป.5) ร่วมกับคะแนนสอบ โดยต้องได้คะแนน T 65

2.2

65

2.3 เป็นนักเรียนที่ สอบได้คะแนนรวมทุกวิชาที่มีคะแนน T 50

2.4 SEM และได้คะแนน T คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่คะแนน T 65

2. คะแนนอื่น ๆ มีเอกสารแสดงผลงานชนะเลิศระดับเขตการศึกษาขึ้นไปเท่านั้น ที่สามารถมาประกอบการพิจารณาคิดเป็นน้ำหนัก 5 คะแนน โดยให้แนบมาพร้อมกับบัตรลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25

3.2 เป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี

3.3 มีสัญชาติไทย

หลักฐานการสมัคร

4.1 บัตรลงทะเบียนทดสอบขั้นพื้นฐาน

4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

52 หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัว

รายละเอียดการรับสมัครและวันรับสมัคร

5.1 จำหน่ายเอกสารแนะนำโรงเรียน ราคา ตั้งแต่วันที่ ธ.ค. 52 – 8 3

โดยสั่งจ่ายค่าเอกสารแนะนำโรงเรียนเป็นตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ

สั่งจ่ายในนาม นางวรุณกาญจน์ วริศเศรษฐ์ชาญ

ฝ่ายการเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

(ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.โนนศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม 44001)

5.2 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ – 7 3 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้อง ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

2 มกราคม 2553 - ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ หน้าอาคารเรียนมัธยมและ http://www.satit.msu.ac.th/

มกราคม 2553 - สอบคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้น ม.1

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

กุมภาพันธ์ 2553 - ประกาศผลสอบ ม.1 หน้าอาคารเรียนมัธยม และทางเว็บไซต์

http://www.satit.msu.ac.th/

3 - ที่ห้อง

อาคารอำนวยการ (พิจารณาตามคะแนนผลการสอบและตามลำดับ

การแจ้งความจำนง)

– 24 กุมภาพันธ์ 2553 รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค่าอาหารและค่าหอพัก (หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา

ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)

2553

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปี 255 หน้าอาคารเรียน

มัธยม

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1

1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างอำเภอและต่างจังหวัดหรือ

นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดา

5,000

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จิตต์จำนง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


admin - [แก้ไข]
level : Admin
27/12/2009 - 11:15

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ มัธยมปีที่ 1


นฤเบศร ชูนาวา - delete - [แก้ไข]
level : Guest
28/01/2010 - 17:43

 


เพิ่มในหัวข้อ : เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม. 1

 

captcha