Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check


เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนม.4

 

รับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับ

ประจำปีการศึกษา 2553 170

จำนวนนักเรียนที่รับรวมทั้งสิ้น 45 คน

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 – ิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป

100 100 50 ภาษาไทยและสังคมศึกษา 50 30 และนักเรียนจะต้องได้คะแนนในการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

2. นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GIFTED)

คน

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552

จากโรงเรียนต่าง ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 3.00 ขึ้นไป

สอบวัดความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ 10 50 50 50 250

นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3.

คน

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552

จากโรงเรียนต่าง ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 2 ขึ้นไป

สอบวัดความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 10 ทดสอบความสมารถทางด้าน ภาษาไทย 50 50 200 และนักเรียนจะต้องได้คะแนนในการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

4. - 20 คน

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 – ิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 5 ขึ้นไป

100 100 50 ภาษาไทยและสังคมศึกษา 50 30 และนักเรียนจะต้องได้คะแนนในการสอบ

5. นักเรียนสายการเรียน ศิลป์ ภาษา 20 คน

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552

จากโรงเรียนต่าง ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.1 2 5 ขึ้นไป

สอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 10 50 50 50 รวม 250

2 ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

52

52

1 จำหน่ายเอกสารแนะนำโรงเรียนทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ธ.ค. 52 – 8 3

โดยสั่งจ่ายค่าเอกสารแนะนำโรงเรียนเป็นตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ

สั่งจ่ายในนาม นางวรุณกาญจน์ วริศเศรษฐ์ชาญ

ฝ่ายการเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

(ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.โนนศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม 44001)

2 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ – 7 3 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้อง ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง

จังหวัดมหาสารคาม

2 มกราคม 2553 - ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ หน้าอาคารเรียนมัธยมและ http://www.satit.msu.ac.th/

มกราคม 2553 - สอบคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้น ม.4

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย และสังคมศึกษา

ประกาศผลผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GIFTED)

กุมภาพันธ์ 2553 - ประกาศผลสอบ ม.4 ทั้งหมด หน้าอาคารเรียนมัธยม และทางเว็บไซต์

http://www.satit.msu.ac.th/

– 24 กุมภาพันธ์ 2553 รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค่าอาหารและค่าหอพัก (หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปี 255 หน้าอาคารเรียน

มัธยม

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.

1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างอำเภอและต่างจังหวัดหรือ

นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดา

ENGLISH GIFTED 5,000

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


admin
level : Admin
27/12/2009 - 11:16แทรกในหัวข้อ : เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนม.4

 

captcha